Home | Community | Message Board


FreeSpores.com
Please support our sponsors.

General Interest >> Philosophy, Sociology & Psychology

Welcome to the Shroomery Message Board! You are experiencing a small sample of what the site has to offer. Please login or register to post messages and view our exclusive members-only content. You'll gain access to additional forums, file attachments, board customizations, encrypted private messages, and much more!

Amazon Shop: Scales

Jump to first unread post. Pages: 1
OfflineDroz
Love of Life
 User Gallery

Registered: 10/16/00
Posts: 2,746
Loc: Floorida
Last seen: 2 years, 10 months
GOd was niw ydou rheidl jhyou
    #3673023 - 01/24/05 05:32 PM (13 years, 4 months ago)

EAT BODY Fasdfhlk you NDO YOU DDEN LKDFYOU LIEK DYFOU ENOOO DFHOYD FNOOO EHLSFDKYOU HI MY NAME IS > WHO DAT ON THIS SCALE FROM IDN FYOU DFHOEU #! # IO PO HO DSFOU NIC K DFLHK JERP HERMOISDUF SDFN OYDUSF SDFNO YOU HI HIDOYI DHOFYEO UHFOSY FNEOY OCHODYO IHEFOIY OFSNODYF OIEFOIN IYSDIOF NIFEYOS DFOINF DY SYOU FHYOU C OISU SDFYOH OEYOF HOYOFSHDOFYOFIE HYFSOH FYEO HSFY EF SDFLKHAOY POIU FGDFYO S ERYOU NOFYCOU POPO FDSYOIU HISTORY I MAKE FUROTNJ SFYOUE NODYOU SHE FSYOU FOENYU OI HER OFSJPYE ROPN OF FSODH EOFNOSY IN SDFHO YOI SDFHOYU O HSDOF YO UENFOYS OVUISIYDO VJ SDFNOYSO F POA SJDPIY OINMIAOSDNFYO KUDNG SFYOSDUI ENF LKYFOCI NEY O FEYHOI NCOY O OISDLK FYODIU POPIUSDPOUF )*&*( ^& +_+ _+_SDF+ YCOU SHDFOY O)INO COCKS MINE IS BIGGER GIANTS LOK LIKE DOI TNIYDF SEVEN DAYS AGO IDYFO N J FSDI OEYRIO NVIODSY O HE IS LIKE I KNOW YOU HAHAHAHAJ


Post Extras: Print Post  Remind Me! Notify Moderator
Invisiblevampirism
Stranger
Male User Gallery

Registered: 03/14/04
Posts: 8,120
Re: GOd was niw ydou rheidl jhyou [Re: Droz]
    #3673042 - 01/24/05 05:34 PM (13 years, 4 months ago)

INRI

..^..
xxxx
+_+
=o=
O=O
--Y--
--|--
--|--
--U--

( R I P )


Post Extras: Print Post  Remind Me! Notify Moderator
OfflineGomp
¡(Bound to·(O))be free!
Male User Gallery

Registered: 09/11/04
Posts: 10,874
Loc: I re·side [primarily] in...
Last seen: 1 month, 11 days
Re: God was new you read joyous [Re: Droz]
    #3673079 - 01/24/05 05:39 PM (13 years, 4 months ago)

EAT BODY Fistful you NOD YOU DEN LODE YOU LIKE DEFOCUS ENOUGH FLOYD FOOL HELLS YOU HI MY NAME IS > WHO DAT ON THIS SCALE FROM DIN FOUR DHOLES #! # ISOPOD HO DAFOE NICK K DELHI JEEP HERM ISSUE STUN ODES STENO YOU HI HIDEY DOYEN UNFUSSY FINELY CHOOSY HEFTILY ORSON DIVE OLEFIN INSIDE UNIFIES DOING DEE YOU CHOU C OUSE SOFIA ONE-OFF HOY OF SHADOWY OF IE HYSON FAYE SHY ELF STALK AHOY PODIUM FADDY S ERGO NIFCO POP FADS OLIO HISTORY I MAKE FURAN SEYMOUR NOD YOU SHE SIOUX PHONEY OIL HER ASP YE ROPY OF FROTH GEOGNOSY IN IDAHO YOGI SAFE YOU O SHROVE YOU ENVOYS OVUM SKIDOO TV STENOS YES F POI SHEPPEY IONIA SANYO KING SYNODS UI END LAYOFF I NAY O FEY I MCCOY O OSLO FYODOR POPPIES DOUGH )*&*( ^& +_+ _+_PDF+ YOU SHADOWY O)ION COCKS MINE IS BIGGER GIANTS LOOK LIKE DO TINY SEVEN DAYS AGO I DEFOG N J FIDS EYRIE ENVIOUSLY O HE IS LIKE I KNOW YOU HA HA HA HAJ

(next?) ;P anyone?


--------------------


--------------------
Disclaimer!?


Edited by Gomp (01/24/05 05:40 PM)


Post Extras: Print Post  Remind Me! Notify Moderator
OfflineDroz
Love of Life
 User Gallery

Registered: 10/16/00
Posts: 2,746
Loc: Floorida
Last seen: 2 years, 10 months
Re: God was new you read joyous [Re: Gomp]
    #3673180 - 01/24/05 06:02 PM (13 years, 4 months ago)

flame by the fire, shadow is a dog, pumppp ysofu eho ycou sohfosy doiucoihy sodfji sherhj lsfdoiy oeihrfiyhfsoieyose fhosyef sehfysfo dhidsydi ifdoh fiydidi dflskhdfo ysdoi fpopo sdfoyosid fe klefoi ysoefinsoieyf iohdoiyfeoi nnos dyfo ienfysd fjsefy sehfosye fohsefioy sofhiseoyf osehfseyro hsfoidyc ohvisody foehfoisenfi seyi sofnoisbfisody fosdfhoisefb sifyios efjsbefoys iofjseofiy sdfjsbf eoify ojsefboseyf isej fsobfdoysd ofjseofb sdiyofio sjefobs yfoi sdfoc iovyios dfjweo sydifo sdjfibcx oyfsdio fosdnfboeofksjodiysio fneofh sodiyfi osdfbsoefiy sdfoj lkchv oiysdfoi sidifjlsdbf osyidfo isdfbeoify sodifjsibeofyioidesfib soeifyids esbfiosdy fijsefb dsoksdyoif sdofio sadjfoiys oidfbnoeiyf iosuosnef isidyfoi snseoify sodfnsef osyiodf sdfjnsdf ysdof osdnfiosydf osnefohsioufd kshefoiys dfnsdyf oshfeoksdhf isodyf oisefnosidy foisneflkhsdoifyu osiefoiseydhoif hsdkhfyios yufseifsoeyfo sehf sdklhsd iofyse fohsdfyos dfio sefhisyhdf oysensfdy soufefh sefnosyd fioshfeionsd fosydf oseohis odfysdifouy sehfosd osdyo efohdis fosdhfiy sohfeoh sfnsdyfo eofhdsiofi sydofys oefhfheo nfsdysfhfehois idoyfd hfeohdklhdsoiysod fhsldkhf oiysdfo hsdflkhsefdoiy foshdflksd flhysdoif yisdhfi hii hioasdoyf ewghoiyuf dfjkwehoiyus dflkjsefhoisdy flkefhiosyd fsefkshdoiys dfkjseofhisdoif ysdnifaosdfionasdifyasdi fyoiy onasdfioy aosdfya sdnoieyfoshdoyc osdfhiowefnsdyf osdjfnef sdyofi senoiseyf osdfnisyefo shens dfyso fheshfo sdyrio eohfinsdoiyfs erhnsdfiys ofhseofh sdfkiosdy fosehrlk dfksdoify sioerhlksdflksdhfoi syi ehserkslkdfnlsdyiof sehlksdhf senofiys eklheiofysd ofhsldknf oiseyf osihd flshdlkfns efoiys iodfslkerm sidfoy sfjseklfjsdfysio euofjlksdnmfioysd iofjsdlfkmsdf yhsoiuef oksmfdoiysdio fjsdlkfjksdfyseiou fmck xciovys ifmseoifh soidyf osdjflka sdpfoiyasod jksldafoy oidfjsdkl msadfoiy d ekofjaslkdfouiasyd foiewni sdhoif yiosafhe adklfjsmdoiyasdio fa,dflmlsakd fiosadyfo sdjflkew lkjfhadosiyu cijdfhklaksdm fsydaoifu sadhfiosd flkshadfoi ysdof hsdlfkhsid fyisodu fehlskdnf kcxyiofu diosdhflke nskdyhfiosdu iods klchsoidyf isdnfoeihfsmdsekyhsoityu dshoic vmsiodyfo usdfosehr smdvcoisydiof sehfois dfoishfdoy osdj sdhiosey ifosdhfoicxivyhoisduy foisjdf sdklhfioysd iofjsodiyfo ajsdlkfyuiaoipsdi fasl;kdfs7a98d6f79& &DF^S&D DSK FJ*DSF& DFSDKLF SD*^F*(& JSDF *&DS *(F:DFJSDF*& DFPODJSD)*(F& *DFJKSDJ FS*D^F*& DFLKJSDKLFYO SIUDFINE OFIYSDO NIEOIY CJIODYSF ONEFOIYSDO FSDLKNF SDOIYFIO EFNFIOSDYFI EFNIOSDFY OEFNSDYHFY SDFIYERIOH SDKLFJ OISDY FOEINFOISE HRO NSDFOIYIO SEHRLKNSFOIYER OHSLFDK YFOIYES RHLSDFKNSD FYIOEIO FSEKNOSEIFYSEHDSLN LSDFYIOEUR IHDS HFLKDSIOSDY FOIENFOISYEOFU SOEHRI DSFLKHSDIOF YIOEJRLK SDFHOSDYI IOSERIHLISDFIOYU SERIHOSFD OHFDLSYIOSE HFLHSEFIOYUHS EIORC IVYDSU RESNJF DMNISDY FUER IOSDFLKMDFIOYU OCD OFIJSDOIYF IOEHFOSMD*YESIOR HFDOIH DKLMFNOISDY FOIEY ODFMDFOISYDIFO EHFIOS EFIOMENSIFY SODFJESOHF MSEFYHSDY& FOEFJ OSDFMIDYSHFOI&Y OISEFJMEOFYH FDISYOSE FMESFY ODSF DFOJDFYSDO FDSHFU OASYDFO AFMSDFY OEUFOSDSMDF EHFYSD OJMC VHSDOY OFEFJMSDYH FYESF SEMFHSDFY ODJFSDIFHSDY FONFISDYOF FNISDYFOY DOFNSDYOF SDFYSDO FJNSDLIF HOISDYF OIDFSDYF OSDNFOSYD IOFDNFIOYSD OFNSDLKFYOIAU DJASTYDI SDNIOFYSD OIADNLKHDASFIO SDOF LKSDFNOIAY FDSNFLKSDIOYFIO DFNLKSDFJ IYSDFO NEFIYSD OFLKFEN IOSDYIF CNVLKSDFHIOASYO DJDSNFIOSYD FNELIYSD IOFHCIYHV OIDSNFLYDSIO DFNOIEYR CHVIOD YFIOE FNISODFYIO NIONDCIVYSDOU FOSDJFIHISDF HLSDHFISDYFO NSDOIFYO CVISHDF LKNSD FIOSDYIO FSDNFIOSDYHIFOHN DSIF*(SD^ DSKLFHI*SDFH SDIFHSDO FL DSFIOHSOID FNODSIHF SIDNFIOCYXV SMNDFIHSDIOY FOINDSMFIOHSIDF OSDNF ISDYFO SDFSDMF SDF OMCVYSDFU MFSDY FSUDF EHFSDU FYDFIHNSYF SIEOFNDF MISDYFOIY EOSFMSOHEFDOYE OFJSEDFHSOEYO FOSDJF SDLKFj SODIUY F HI DEO DLH OIYU (* (^(&*DF SDKLFJ OVXCIUY IOSDFJOISY^D FOIENIFOY ODVJNOY^ FSDINOS^Y CVOJSDNIFO^YSD OVJSDIOF YOSNOYV OCXJVO NSDOFY OSDNVOSYD OFSDNJOF EOYFI) CVNIOPSYE ROFENO XHCOY VOISDNVOYS OFVNMSDOFHYI SYDV SDNFY OSENFOINESHR*IY COIVNSDLKFJIOEYF OCXNVOI YODFNSERIO SYFIOS VISOEYF OSOVNEOYFIHNIOSHD OFY&ES IOFNSOIY FIOSENFOIYESFO SJNEIFDY OSEFNYSDNVYS OFNEOSYF OSDHFIOY FDOJSDFIO SDIFUY OSFNPIEJRIOY COJMSDIFHYSO FEFNSD FOSDJF EBFSYOD FOJMSDFJ EFHYSDYU FOSDJFOE YFO CVOJDISOFYIOD YFIONEFISELY FOCVNLDSUY FOYSDIOF ENFOIYICO VJDSLKFHSIDY ENFOISYD OFIJCXLKVYHIO YUFOIENIOYDCI VOJSDF SDFJSD YFOSDJFI NEFIYHOCYX VODFSDFYES RUV IOYSDOIF SODJF SKLRNOISYDO FUJSDFNMSOIE SDFJLKSYDOIF SENROIYS OFSFNIESLFHSDYFIOSDI FNLDFSKHSDOIF YOFNICYV O)SDFJNLKENFOIYCOV SDFoiSDYHFSDFH SLDFIHSIODF IOENFiSYD VOJSDLKFH OISDUYF EONOISDY FOEFISDOYFSE NOSFY SEOFHNSDF ESIYFIO SDFOIYSDOFU NEFOIY ONFSYE ORFNISDY FOUSDF NEOYSDO FJSDF HSDFU YISODFJ OSHDFY OFHSDOF YSODF HSDFYOSD FHSDFY SOFHS EFY IOCVSDIOF YOSEFH NCVOYSDOI FNIOESFNSVYO SUD FNSEF VIY FNSE RS*VUYSOI FESY FOSHE EFOU VCOVIJSDRI VOJOSE UFVSHDV OSDFIUO ISHFESU SVHSIDFJSD FOSHDFSYDUHI OFYSDOF ENFISDYFOISD HFEINBSDFLYSDF IOJSDFLN EIFYS DHLISEN FLSEYF SEFLS FJLISEYF SDFHLSYD FSDLFJ IHSDF INSDFLY LCVIOSDY FOSFNIOESFY LIVCNLISDYFO NSEFLIH FDSHISD FUSDFOI SDFNSDIOFHISDL FISDYO FSDNFIDSFH LISDF YOSDFI LSIDFHYD FLISDF NSDYF OCVIYSD OFHSDFLI NSDY FOXCVU LDSNFOIYDS FONIVILDSY FVLSDNF LSDFY VCXHY SIYDF LSDNFILY VCHSDLIF HSDYUF LCVNSDY FLDJSF IHSDIFY VICLJSD FYSD FLHEILFYS FLNVYSD FLHESLIR FNSLYD FSHEFLIYDSI OFUSTY AIOUF D^F(*SD FSDJKLFJ SDF*)_ DSFJSD F()&SD FUSD FJSD*F)(& SD&*%F&*(SYD FSD)*F^ DS&F^S FDSIOF Y*SDF ^SDV SDNJ*XC^ VSD& F)DS(*^F SD&F )(DFJLKSDYFO ISFNOSEOYF SHDFOI SDHLISDY F)*XC^V SDFJSDIPOF^() SEFSEFLKHSFOIDY^F EISD*^F^ SDF LKSHDF IOSEFHL SD^YF FNSILEFYH VYCX ENFSDIY FLSENILVH SDFH SEFLYSODSDY OFANYSD FGNSDFYSD OFNEIOFYSDO N:SDLFKJIDSOY FOISDF NSEOIFY SDF|
USD(FYU IMFNSIDO FIOSDU FOSDF:LJSDIFY OFJELKF ":SDFIODS FEJFLSD OFIYSDOI NEIFOYSDF OSDNHLIFHESIR LDFILSDY FSNFLIEY RSIDNFLISYD FOSDNFLISD FOSYD FONSEFLIY SNJLSIDF YSNDFLIYE NLDFILYSD OFSDF> NSDLIFY ISFNLSI YFIELSNF>KSNDVLICXY IDFNLSIEY ILCVNLISDY FLISNELYF CNV LFSD*Y FLINEFLIYSD LVNXCLIYSD IFH DLFNEIF YSIDLVN SLDYF SIDNLFSMDFIYUI LCVUJSDFYISDI FJMFYSD VLM SDLYF SMVLYHDSV IDSF LHISDIF DSLF DFJSDLIY FLSDJF EHIR SVDNLSDIYF ISDF LVJCOIDSY FOIHSDF LSEJNRFOIYVI DJSF LIYDSFI LDFHLISDY FIC VLISDHYLF YDJIDSYIF LDSJFIEY RSDHV LISYDV SDLU FSVHILYD VLJVSDLIH VLYDSLI VSDHLIF YSDR JLICYVIS DFHSDVYIL SVDHILDSY LVHSDVILYSDL FLNSDIFY LSIVHSDLIY FRIEHIOPRY UCVHIOYSD FSELKRH IOV SDFJ SOIDYF ODFJLKESHRIO SVDOISDYU FIOSDYF D(*S^F(* SDKFP&*(SD FSDO(&F*)(^ DFUS()DF&^ SUDF_( S*DFSD^SD&*( ^F*(SD&F* SDF() DF&*)S&D F)*(SDFLIY*(F^XC VUSD()F^ *S(DF& ULCKJV*)SD F)SDF_(^SV&U S(DF&(sadofi IOUV)(*SD VJ(SDOI F)E&R( SVDIYU V)IOE)(F*V SODIY EWIY(S)E YICXV _&ES(V YUSVY ()ES& VUOSIDYHVOI YES_R SODIVY OEIRF_(S FVOIY )*ISYE F)(YVOI SYEOFNSOIDY FOIJDPFVIYSD)I FJSDL FSYDOIF UOSDIF OSDIY FJVOLYDOIFUJ DFIOSYD VKLJSDFIOY SDFKLJIVY SVDVIYO SDJOIYSD VISDYF OISDHFO*YC VOIJHDSOVIY SODF DOIFHOISDY FODISFOIYSD OIFV HSIODYF OSDHF OIYV IOSDFHV SOVYISDO FJHSDO*YF OISDHF OISDYF IOSHDFIOEY FOISDYHF OISHIFHYOSE YUFIOSDJVIOY SDVU IEJFIYSDOFU SFJEYF OVHJDSIOYHF OUSDIOF HEOISFY SOIDHVOISDY FOIESHOISEY ROSDHFOISY EHFIOYV OISDYYFIO HFOISEYIV OHSDOIFY OISEHRIO VHSDYU IFOESHRF VOYDSIO HFOIEYF OISVHIOSDYV OESH FIYV OHDSVIOYES ROIHSDF*OIY SOIDFH SIODFYSDIOF YUSOIDHFOYE ORHOSCIVY OISDJF SOIDYF OISDJHVIYHOSDY FOSDJRFIOYE OJSDLIYFOI DJLKJDS OFYS(DOI FOESF SDFFPSD IYSDF ^YS)DF YIOSDU)*( OFKY )S*D( FPOISDY )F*SPDF )(SDF YISOPDUF _( SF)89YS )FUSDFPO SD(F IPOVU )S(DV^Y SDFJ )*YV SD)*S VEPOISDUV )(*SVSD*UYV_ (USDV( USD)*Y SPDJFIOySDOF JOIESRYO SDFHoISDYF SDNFIOER FOIYDS FY FhOISD FOVJPOSD VSJD VIOSDY PISDFJoi YDFOH SDLKHODSY FDHFIOVYV ODSIYHV oINSDOIVy DioHSDV OIy7SDI FVhVOYD OVhySDIO FNSDYOFI SEROYV OISDY FIoINFESOIY IVONSDOIY RHESIOY VIONSDOF YOSEHFONVSYDV OSNERY ISOVHSDOY FOIENSIFOY VODSHIOY SEOFNOSYUD OFNSERYF SVDJHSODFYSIDO FSDO^F*( DFIKSLDF**US ^)*DFSDJFk SYDFioy SDYF08 (SDFhiSDF9) DFiOPSDYU F*90SDFU (SDF& 0SD(FU (SDF SIDJF()SD& FpOSDU )*F sdlfjaiosdiuyf awehri0aosd fjiodxcy voadfjia yhsdoifu asdfi asd' iaosdfhioasd fasd fasd8yu foixcjvoiasy dfjasdofy aoesnrioaysd fahoefiy aoienfoy vhaoieyodsvnaoysd foahnsdfoya eiofnvaioys voanewr aodshfvaoy vd aonesrfya dovsyhiaosd fjeiy7 axcoivy odfknao8sdy foincvoiasyd fsandfhklc ahgniehla idfyio cnoaidsy foasdlnf oiacy voiaj dnoovkasyd fajksdfays0id fjs ekrypoi dfksjdfoiywseoi rjsdflknsoidy foasjdflkhsiodf sioydfo sdflkhsdaiof sdifjn aosdify ifnoiasyd fonvcoiay dfpoaj dfoipasdy foisjdoisher lysd fnslie rpl;snvisly erhno8ivy isoerhlisvy sejri hsfoyas dfialsd foasd fsadyf ipoxdvjnsoidyu foahsidfio dklnsaeiorh sidlyfv ivnseliy rsivhisld flksenriysd iflhslern vy ilsdrsyhv iyheirfdivy odf sdlk syvi sdfy sdflihj sovijsl dflisnd fisydv ilsndfily ivnosidy flshilrey ilsvdnsliey rihlnfilhy silefh lsiyf iosdfh lsehril sidflhsliyd flhseif lsviyh sidfljs dfilsvyhsdvil nsdlyf lsniyl flhsdlif yaosdj fasido fjsdf iosdf ij spiofj adfij fdsoiah vlkasidof fds iavasidoy fasdfoiya dflasdoiy flnesiyur fsnmv oiser nvisyud fjaosdofi asdf ipsy ovjjpsiady fwenmfoi voliysmfnosiyer ijvioys vlihse iflvhsivy lvnsliy filnsvily seiflvnslidfy sdfisye dfsdjnvl ksyidif nselfiy vlij sfvhlsid flnsvlsid flinsheir ylsdfkisyodf lsehrlify sneri asdjfaops foasd 08cv7 dsfasdfj oiyv sdfoiy amfniaysvu oasdkfjoi afnioyav nemoiya vnviya osenfioya sdinasoiyd foiwenfoiya odfnasoidf yoicv8ioays dfonasodif yoavijniaosdy fahsdfoiysdiuasodiy vionjasdfy oaisdfiyasd foashd ofyavoi hasdivyu asidfh aosifyeo ifvcioy iefniyv oihnfgvoiy aeosfoaisdyifo hiasd yfasd vyoi vnioweyv oisduv aihsdfonauye fvhjya eovihioay eoivh ivniaysd foihweo rfnaiosydi fnwe4ofy ovnhy esvonaisody foaihsdhfoy vosae fajsdvo yaosdvo yasdf asdyfo ofnioysav oasdfvy avojaosdy fvoasdvh oyasodv sydv osvdy osdfvy voasvdy osvdy aosdv osdyfi ayvshioasdyeo rh cxv yisodvnieoy vojhs yvdos eryvo snviywes vohsdyf oef3ywe yvd ohedviwei ysdgiov afdioyadfia sdf0i sdf890s dfksdy80f sdfkls dfoia niosdf ysnefioy soyeio rnvoiy seorihnsfoiys ioifnoiys eorifnoisy fiohseiyf osineiyfh sdone osdonf ewyio fvnoiyse ofnosiye fosvioy oiesn vosye roinfvosye ofnifvioys oevsiey foinsfiys efoneoy tioseh fiosd fneiy hvoinidy fiosadhrfi eyri onsfiu seiyf sfjioye riohsvi yse rnsfiy siey fivsniyse rshf ismnefi ysef oiijsdf lksenoif sviuo smeiyrf oisvyh isoef9yis ouify siodfjhsioye foijsoify 80wes fkvdsj soidyf oiesfnsiov ysodvj esyiov sdiyv osej dfiysd fjsduif aoisd fpaisd fisad fcnoivya oidjfrebofiasdy filjavoiy odfja osdiyf oejflsandith laisdyf sadfj[pewo vico dfnaeslhti ansdfla8iy dfasdjf piaysdfoi dklnvioasdy ofjasdlfk naoisyf oavnlaisdy fasdlihof asdily flasjkdfo8iys odfi sadfoui apsdi-c98v asd kf 80asd fasdp- f0as8 dfoclkvoy908sad gv9-asd7f87s9a6 d5 sdf sdf 89adfasdfoiasyd pfjeohto isdoyfi jshetyoi sfioys eotjhish dfiys oeths foinsoeyt ohsf soyet ohov soeydo wetyh osiyd oseinitoys ovhnioyse thisiey fsnoy fosnvoye fohsdlfkh aiodsfy cyds fioe tbvoicy vosidj vbaseityo cvniaesy togncvy osdfnobntyo dcv amndsof oiyasdi fasdyeot adhsfo iaysd feh fy8v iovhie yhtio vh67sd8f90 sdkfh80sd f0 dfi7asd80 f8sadi fkaoisduf inewtoisydi fyse ornsty ocvh 0se87d f0ejws thadios0f -9sasdv8 vasy089ew ghav8 9-awet hvdu9- etj kladvhaoi dfjleayt oikdfj adsfio asdf80oi avkneoi tlkanvvoi eti nsidvyo ovneisyt osnv seyt ionsdv sey itonsvi set ionsdfy sdfjsieyht oishfdiosy dfinseti vnsie tihsvi nsety iosvnsye otihsodfih sdiy fsioentiyv sndviyse ts n vy aosdfastny sfvnasdy foasdnf asdy foanesit yaov asdfh oseithnois yvi seyht oshdfio hasdif aosdyfi oentoi ysoivdh oisdhtfgioesy toginadsvioy aofvnfeoiy aosdvnjiayshd fioyhe otbaniosdyu vinamsdfi aioe avjafasd fapvs eidv 9pi adfoa viu setnoiv 08sa =-dahsdpoiu afksd f90e ukjmioayvu jewti avj o[dfy iaoetnoipadsy fosadf oey toanicvliya edfnaoe ify aovnioay dfaieor nvioya foney faohv ioeh asdnifyao dfjasodi ifi dfjasdoif oiehnti adfnsdifh s9eit svnsyd fshf 8if sytha tyaf oienoasidy fsjdo tnosiydv osiadjrf wh tyioansdvyua fjolasentoiasvy oaneiiyhaweoi tayhdvaosdnm oiaest nvasyd fjae ifnaisdoy faosdjf netioya vcinasdfy aodjiao sdfuoasid fjasdy foasdjfiyi sf8y icnaseyfio vodpy focij dsfhioasd fhi cvniasd fosandifo ysdhio cvaosdy foivnasdiyfu voasdy foihsdi setyi svhnihet nisyd fosnetiyh sfya oetiyhs dfvhsad fenwtioyhs vdiysd ifneiwtya ovhnaysd fneuty aisdhv oasdyf oajteih afdiyo dfj saD hoidfjeit idyhf osnsviy eojtsyhdf voyv onmasety oisvh aentyh dvoniewoyt ihdvoh voaysd fonoieity oasdvnio yhedhitien vayd iovehthy adscvyha dfneyt hocvi da yatogvh yeh otyv oneo tyvo ydhs foiey thoadsvh imndsivy aodfoe tyh ov meathy ovdn sadyhf et oajvmye v voiyhet ojasdf vo oiue tdmsfye toj odfmao ydvou etmyd vioyo ety aove ytaod v veojt hadsv u adofvet sdiufh oiasdf oiaieot yocviy ofeno jhriayds fojnvi ye fo4e tiv ojd yadio vjnieth ao8ivdyh oaeihtiyha ovdjoasdh f3ety odvjoi advn ioaeyht oaisdyv omdvioy atjaieoy fvoi ejiody ocjom iaey avjio yvsdhv oihadvojoeiyt oidys foasdfj klsdf


--------------------
Evolution of Time.


Post Extras: Print Post  Remind Me! Notify Moderator
OfflineTinTree
thread killer(semi pro)
Male User Gallery

Registered: 02/15/04
Posts: 1,456
Loc: Mu
Last seen: 10 years, 21 days
Re: God was new you read joyous [Re: Droz]
    #3673194 - 01/24/05 06:07 PM (13 years, 4 months ago)

Stop trying to communicate with letters. Draw some pictures or something, buddy :wink:


--------------------
"I'm afraid of losing my obscurity. Genuineness only thrives in the dark. Like celery."
- Aldous Huxley


Post Extras: Print Post  Remind Me! Notify Moderator
Offlineld50negative1
lethal dosage

Registered: 07/01/04
Posts: 821
Last seen: 10 years, 10 months
Re: GOd was niw ydou rheidl jhyou [Re: Droz]
    #3673401 - 01/24/05 07:13 PM (13 years, 4 months ago)

Quote:

Droz said:
EAT BODY Fasdfhlk you NDO YOU DDEN LKDFYOU LIEK DYFOU ENOOO DFHOYD FNOOO EHLSFDKYOU HI MY NAME IS > WHO DAT ON THIS SCALE FROM IDN FYOU DFHOEU #! # IO PO HO DSFOU NIC K DFLHK JERP HERMOISDUF SDFN OYDUSF SDFNO YOU HI HIDOYI DHOFYEO UHFOSY FNEOY OCHODYO IHEFOIY OFSNODYF OIEFOIN IYSDIOF NIFEYOS DFOINF DY SYOU FHYOU C OISU SDFYOH OEYOF HOYOFSHDOFYOFIE HYFSOH FYEO HSFY EF SDFLKHAOY POIU FGDFYO S ERYOU NOFYCOU POPO FDSYOIU HISTORY I MAKE FUROTNJ SFYOUE NODYOU SHE FSYOU FOENYU OI HER OFSJPYE ROPN OF FSODH EOFNOSY IN SDFHO YOI SDFHOYU O HSDOF YO UENFOYS OVUISIYDO VJ SDFNOYSO F POA SJDPIY OINMIAOSDNFYO KUDNG SFYOSDUI ENF LKYFOCI NEY O FEYHOI NCOY O OISDLK FYODIU POPIUSDPOUF )*&*( ^& +_+ _+_SDF+ YCOU SHDFOY O)INO COCKS MINE IS BIGGER GIANTS LOK LIKE DOI TNIYDF SEVEN DAYS AGO IDYFO N J FSDI OEYRIO NVIODSY O HE IS LIKE I KNOW YOU HAHAHAHAJ
Post whore?  :nonono:


--------------------


Post Extras: Print Post  Remind Me! Notify Moderator
InvisibleLe_Canard
The Duk Abides

Registered: 05/17/03
Posts: 94,392
Loc: Earthfarm 1 Flag
Re: GOd was niw ydou rheidl jhyou [Re: ld50negative1]
    #3673423 - 01/24/05 07:20 PM (13 years, 4 months ago)

Quote:

ld50negative1 said:

Post whore?  :nonono:
Either that or some good drugs.... :tongue:


Post Extras: Print Post  Remind Me! Notify Moderator
Jump to top. Pages: 1

Amazon Shop: Scales

General Interest >> Philosophy, Sociology & Psychology

Similar ThreadsPosterViewsRepliesLast post
* If God really wants us to believe in him...
( 1 2 3 4 all )
Baby_Hitler 3,446 74 05/06/03 02:35 AM
by Deiymiyan
* what is god?
( 1 2 3 all )
Anonymous 2,521 59 05/06/03 03:36 AM
by World Spirit
* When will you all understand? There is no god!
( 1 2 3 4 ... 13 14 all )
Fliquid 17,370 263 09/22/11 12:30 PM
by Cactilove
* Don't believe in God?Shouldn't you have an answer?
( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 all )
World Spirit 10,225 176 01/22/03 11:14 AM
by World Spirit
* Could God Forgive the devil?
( 1 2 3 4 5 6 7 all )
sir tripsalot 13,025 124 04/25/02 05:47 PM
by sir tripsalot
* Does God Exist? part one
( 1 2 3 4 5 6 7 all )
MentalHygene 12,325 126 02/22/02 10:26 PM
by ArCh_TemPlaR
* God Exists
( 1 2 3 4 5 6 all )
Zahid 8,404 113 03/18/03 05:57 PM
by falcon
* Why God MUST be real
( 1 2 3 4 all )
plague member 5,880 74 09/14/01 04:30 PM
by CACA

Extra information
You cannot start new topics / You cannot reply to topics
HTML is disabled / BBCode is enabled
Moderator: Middleman, CosmicJoke, Jokeshopbeard, DividedQuantum
858 topic views. 0 members, 2 guests and 6 web crawlers are browsing this forum.
[ Toggle Favorite | Print Topic | Stats ]
Search this thread:
Out-Grow.com - Mushroom Growing Kits & Supplies
Please support our sponsors.

Copyright 1997-2018 Mind Media. Some rights reserved.

Generated in 0.027 seconds spending 0.004 seconds on 19 queries.