Home | Community | Message Board


Kratom Eye
Please support our sponsors.

Feedback and Administration >> Shroomery Polls

Welcome to the Shroomery Message Board! You are experiencing a small sample of what the site has to offer. Please login or register to post messages and view our exclusive members-only content. You'll gain access to additional forums, file attachments, board customizations, encrypted private messages, and much more!

Jump to first unread post. Pages: 1
OfflineFliquid
Back from being gone.
Male User Gallery

Registered: 03/18/02
Posts: 6,953
Loc: omotive
Last seen: 3 years, 6 months
The (Lets see how this turns out) European Constitution VOTE
    #4217020 - 05/25/05 02:31 AM (13 years, 8 months ago)

I want to know what the end vote will be here.  :smirk:
The poll is at the bottom.

------------------------------------------------------

Here is some basic information in Dutch and English:

Europese Grondwet:

antwoorden op de meestgestelde vragenWat is een grondwet?

De Nederlandse Grondwet is het belangrijkste staatsdocument van ons land. Zij bevat de fundamentele regels voor onze staatsinrichting en legt tevens de grondrechten van de burgers vast. De Grondwet is de hoogste nationale wet voor de Nederlandse staat; andere wetten dienen haar bepalingen in acht te nemen.

Staat de Europese Grondwet boven de nationale grondwet?

In artikel I-6 staat: ?De Grondwet en het recht dat de instellingen van de Unie bij de uitoefening van de haar toegedeelde bevoegdheden vaststellen, hebben voorrang boven het recht van de lidstaten.? De Europese grondwet komt dus niet in de plaats van de Nederlandse, maar staat er wel boven. Dit betekent dat indien Nederland in de toekomst een grondwetswijziging wil doorvoeren, dit niet strijdig mag zijn met deze Europese grondwet. Op deze manier wordt de Nederlandse grondwet gedegradeerd tot een ondergeschikt document.

Wordt Europa een federale superstaat?

Volgens de Duitse minister van Buitenlandse Zaken is de grondwet een geboortebewijs ?voor een enkele Europese staat, gebaseerd op een Europese Grondwet.? De nieuwe EU zal in ieder geval alle eigenschappen hebben van een ontwikkelde federale staat: een munt, een vlag, een president, een volkslied, een feestdag, een leger en een Grondwet met een Handvest van Grondrechten.

Als deze grondwet wordt aangenomen zal dat gezien worden als steun voor verdergaande Europese integratie. Zo wordt Europa steeds meer een superstaat waarin Nederland een soort provincie wordt. Is het wenselijk dat Nederland zoveel zeggenschap over haar eigen beleid afdraagt?

Wat gebeurt er als de meerderheid van de Nederlanders tegen de grondwet stemt?

In principe verandert er niets. De Europese Unie blijft gewoon functioneren op basis van de bestaande verdragen, maar zonder verdergaande overheveling van bevoegdheden van ons land naar Brussel.

Maar een afwijzing van deze grondwet is een helder signaal van de burgers dat deze ontwikkeling van de Europese Unie niet het democratische en sociale Europa is waarvoor zij zich zouden willen inzetten. Een afwijzing betekent een aanwijzing voor de regeringen en parlementen dat er een ander, democratischer en socialer Europa moet komen. Als deze Europese Grondwet niet doorgaat, zullen regeringen en parlementen hun huiswerk moeten overdoen, en nu w?l rekening moeten houden met de wensen van de Europese burgers. Dat maakt de kans een stuk groter dat er een betere Europese Unie uit voortvloeit, met meer respect voor de nationale democratie en meer waardering voor bestaande democratische, sociale en culturele rechten. Een democratisch en sociaal Europa is mogelijk, als we dat samen willen. Maar dan moeten we nu wel ?nee? zeggen tegen deze zogenaamde Europese Grondwet.

Wat gebeurt er als niet alle lidstaten de Grondwet bekrachtigen?

De grondwet moet door alle 25 lidstaten van de Europese Unie bekrachtigd worden. Indien ??n lidstaat de grondwet niet ratificeert, kan deze niet van kracht worden. In de Slotakte is echter bepaald dat indien vier vijfde van de lidstaten het Verdrag twee jaar na de ondertekening ervan heeft bekrachtigd en een of meer lidstaten moeilijkheden bij de bekrachtiging hebben ondervonden, de Europese Raad de kwestie bespreekt.

In de praktijk betekent dit dat wanneer eind oktober 2006 20 landen de tekst hebben geratificeerd, het ervan zal afhangen welk soort landen dit niet deden. Als het om kleine landen gaat, kan de Europese Raad het zich permitteren om de grondwet gewoon in te voeren. Als ??n of meer grote landen zoals Frankrijk, Spanje of Groot-Brittanni? de voorgestelde tekst zouden verwerpen, ligt de zaak moeilijker. Als Groot-Brittanni? de tekst verwerpt (wat niet uitgesloten is) staat niet zozeer de tekst ter discussie maar wel de plaats van Groot-Brittanni? binnen de Europese Unie. Een weigering van Spanje of Frankrijk, zeker wanneer er meerdere landen de tekst zouden verwerpen, kan resulteren in een crisis.

Wordt Europa echt democratischer en transparanter?

Voorstanders van deze grondwet stellen dat de EU met deze grondwet een stuk transparanter en democratischer wordt. Op bepaalde punten krijgt het Europees Parlement meer medezeggenschap. Het parlement wordt medewetgever op het gebied van misdaadbestrijding, migratie, landbouw, visserij en handel. Dat betekent dat het Europarlement wetsvoorstellen kan amenderen en verwerpen. Nu nog besluit alleen de Raad van Ministers hierover. Maar op tientallen gebieden wordt overgegaan op meerderheidsbesluitvorming (ipv consensus). Het Nederlandse parlement verliest op deze manier veel macht, ten koste van het Europees Parlement.

De vergaderingen van de Raad van Ministers ?wanneer zij optreedt als wetgevende instantie? worden openbaar. Deze openbaarheid wordt vaak als een voorbeeld van transparantie geprezen. Maar zoals door onder andere prof. dr. Jacobs van de Universiteit van Tilburg wordt opgemerkt in zijn boek Strijdpunten Europese Grondwet: ?(?) de Ministers besluiten doorgaans op stukken, die zijn voorbereid door de ambassadeurs en de nationale topambtenaren die vergaderen in het kader van het Comit? van permanente Vertegenwoordigers en zijn 200 Raadswerkgroepen. Als men het serieus gemeend had met de transparantie had men ook de vergaderingen van dit Comit?, dat reeds angstwekkend grote invloed uitoefent op de Europese besluitvorming openbaar moeten maken.?

Ook zou het pas ?cht transparant zijn als de vergadering die gaan over niet-wetgevende zaken (zoals over Europese verordeningen, besluiten, adviezen en aanbevelingen) openbaar zijn. Op het moment dat de Raad vergadert over bijvoorbeeld het inzetten van militaire middelen in het kader van de strijd tegen het terrorisme zal dat weer in het geheim plaatsvinden.

Wat houdt het subsidiariteitsbeginsel in?

Subsidiariteit betekent dat beslissingen op een zo laag mogelijk niveau, zo dicht mogelijk bij de mensen, genomen moeten worden. Nationale parlementen kunnen binnen een termijn van zes weken vanaf de datum van toezending van een Europese wetgevingshandeling aangeven dat het ontwerp niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel. Als ten minste eenderde van de nationale parlementen hieraan steun verlenen moet het ontwerp opnieuw in overweging worden genomen. Vervolgens kan besloten worden het ontwerp te handhaven, te wijzigen of in te trekken. Het is dus niet per se van tafel.

Indien Nederland een verzoek indient om een voorstel op nationaal niveau te regelen moeten er nog minimaal acht andere lidstaten dit voorstel steunen. Ook hier is Nederland dus weer afhankelijk van andere lidstaten, en wordt de zeggenschap over ons eigen beleid beperkt.

Daarbij komt dat de subsidiariteitstoets alleen van toepassing is op Europese wetgevingshandelingen. Het subsidiariteitsbeginsel is dus niet van toepassing op Europese verordeningen, besluiten, aanbevelingen of adviezen (allen niet-wetgevingshandelingen).

Wat houdt het burger-initiatief in?

Wanneer ten minste ??n miljoen handtekeningen zijn verzameld tegen een Europese maatregel moet de Europese Commissie deze aansporing van de bevolking in overweging nemen. Dat betekent niet dat de maatregel gelijk moet worden aangepast. De Commissie kan het verzoek namelijk ook naast zich neer leggen. Elke wijziging moet namelijk wel in lijn zijn met het in de Europese grondwet bepaalde. ?Een burgerinitiatief tegen stierenvechten is gedoemd te mislukken, omdat de Commissie kan weigeren paal en perk te stellen aan de traditie, daar het gaat om een cultureel goed dat beschermd moet worden, zoals elders in de grondwetstekst is bepaald.? (Europa in Beweging, 2005/1)

Krijgen kleine landen minder macht?

In feite wordt geregeld dat de zes grote landen de 19 kleine (waarvan NL de grootste is) volledig kunnen overstemmen. Grote landen zoals Duitsland en Frankrijk krijgen meer stemgewicht in de Raad, kleinere landen krijgen minder gewicht. Doordat er meer via meerderheidsbesluitvorming besloten gaat worden verliezen alle lidstaten aan invloed, maar de kleinste lidstaten relatief het meest. Minister Bot vindt dat niet zo erg: ?Dat de stemmen van de grootste lidstaten af en toe boven de anderen uit te horen zijn nemen wij voor lief, mits zij niet vals zingen.?

Komt er een Europees leger?

?De lidstaten verbinden zich ertoe hun militaire vermogens geleidelijk te verbeteren.? (artikel I-41, lid 3). Dit leidt tot hogere uitgaven aan defensie, want verbeteringen zijn natuurlijk niet kosteloos. De lidstaten geven nu gezamenlijk jaarlijks zo?n 150 miljard euro uit aan defensie. Dit grondwetartikel zal ertoe leiden dat de gezamenlijke uitgaven aan defensie en veiligheid met 50 miljard euro per jaar zullen toenemen. Indien een lidstaat wil bezuinigen op defensie en dit geld wil inzetten voor investeringen in bejaardentehuizen of scholen, is dit strijdig met deze grondwet.

Er wordt een Europees Defensieagentschap opgericht ?op het gebied van de ontwikkeling van defensievermogens, onderzoek, aankopen en bewapening (?) om de industri?le en technologische basis van de defensiesector te versterken.? (artikel I-41, lid 3). Deze sterke focus op militarisering van Europa kan leiden tot een nieuwe wapenwedloop. Maar belangrijker nog: een politieke beleidsdoelstelling als ?het versterken van de defensiesector? hoort niet in een grondwet thuis.

Kan de EU straks een vuist maken naar Amerika?

De grondwet wijst nadrukkelijk op de band van de EU met de NAVO, waarmee ook het bondgenootschap tussen EU en VS in beton wordt gegoten. Voor een militair neutrale positie buiten de NAVO of los van de VS is geen ruimte meer. Dat een vuist maken naar de VS zo goed als onmogelijk zal zijn stelt ook minister Bot. Hij zegt namelijk dat de Europese defensie ?zo compatibel mogelijk moet blijven met de strijdkrachten van de VS?.

Het gaat volgens de grondwet niet alleen om de gezamenlijke verdediging van elkaars grondgebied, maar ook om het ingrijpen buiten het grondgebied van NAVO en EU. Deze grondwet spreekt over ?missies buiten het grondgebied van de Unie met het oog op vredeshandhaving, conflictpreventie en versterking van de internationale veiligheid.? (artikel I-41). Zo wordt militair ingrijpen om het eigenbelang te behartigen mogelijk en is een ?preventieve? oorlog niet langer ondenkbaar.

De besluitvorming omtrent het inzetten van militaire middelen vindt plaats op basis van consensus. Gezien de verdeeldheid in Europa met betrekking tot de oorlog in Irak is het niet waarschijnlijk dat Europa ?cht een vuist kan maken.

Behoudt Nederland de eigen Eurocommissaris?

Vanaf 2014 is er geen commissaris per lidstaat meer. Er komen er dan 18 die verdeeld zullen worden per toerbeurt.

Komt er een president van Europa?

Er komt een Europese president (vaste voorzitter), die de Raad van regeringsleiders 2,5 jaar voorzit. Deze president mag maximaal een maal herkozen worden. Ook komt er een minister van buitenlandse zaken.

Wat is het voordeel van het Handvest van Grondrechten in de grondwet?

Het Handvest van Grondrechten is een opsomming van rechten uit verschillende internationale verdragen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Europees Sociaal Handvest. Alle Europese lidstaten hebben deze verdragen allemaal al ondertekend. De Europese Unie echter nog niet. Door het Handvest op te nemen in de Grondwet wordt de Europese Unie voor het eerste een volwaardige rechtsgemeenschap.

Alfred Pijpers van Instituut Clingendael: ?Met het handvest van de Grondrechten in de Europese Grondwet krijgt de burger dus een paar mooie sigaren uit eigen doos. Bovendien blijft de werkingssfeer van het Handvest zeer beperkt. Het heeft vooralsnog een symbolische functie. Zo wordt bijvoorbeeld de doodstraf verboden, maar het is al weer even geleden dat die in de Europese Gemeenschap werd voltrokken.? (Volkskrant 28-2-05)

Wordt de EU effici?nter door een Grondwet?

Het Europees beleid voor Justitie en Binnenlandse Zaken wordt effectiever. Dit maakt het voor politie en Justitie uit verschillende landen gemakkelijker samen te werken en gegevens uit te wisselen en zo grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme effectief aan te pakken. Dat is zeker een voordeel, omdat veiligheid (net als milieu) beter Europees dan nationaal aangepakt kunnen worden. Op andere gebieden, zoals buitenlandse zaken en defensie, is een ?effectievere? aanpak op zijn minst twijfelachtig. Zitten wij immers te wachten op een ?effectieve? aanval op een bepaald land, in het kader van de ?conflictpreventie??

Dat Europa met deze grondwet helemaal niet transparanter wordt blijkt ook uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. De Rekenkamer stelt in haar EU-trendrapport 2005: "Het is te betreuren dat in het grondwettelijk Verdrag de principes van goed openbaar bestuur (?good governance?, good ?accountability?) niet of nauwelijks geconcretiseerd zijn. De formele positie van de Europese Rekenkamer in de grondwet is ondanks een aanbeveling daartoe van de gezamenlijke nationale rekenkamers in de EU eind 2003 niet verbeterd."

Ook zal de Europese grondwet niet leiden tot een vereenvoudiging en vermindering van de nu al geldende 97.000 pagina's wetten en reglementen. Sterker nog: het zal moeilijker zijn voor Nederland om op te komen voor de belangen van haar ondernemingen.

De Europese grondwet verandert niets aan het feit dat het Europees Parlement, dat gewoonlijk in Brussel vergadert, verplicht elke maand een week in Straatsburg vergadert. Dit verhuiscircus kost bijna 200 miljoen euro per jaar. Bovendien is het een verspilling van energie en slecht voor het milieu.

Gaat het referendum ook over de Euro?

Strikt genomen niet, maar de Euro staat wel vastgelegd in de Grondwet. Over de invoering van de Euro destijds, is nooit advies gevraagd aan de bevolking.

Gaat het referendum ook over Turkije?

De toetreding van Turkije heeft strikt genomen niets te maken met de voorliggende grondwet. Aangaande de toetreding van Turkije tot de Europese Unie moeten er idealiter nog veel zaken beter geregeld worden. De belangrijkste zijn: de kwestie Cyprus (nog steeds bezet het Turkse leger een deel van Cyprus), de mensenrechten (o.a. martelingen in gevangenissen) en de behandeling van minderheden (o.a. Koerden). Het feit dat de meeste Turken islamitisch zijn hoeft politiek geen beletsel te vormen. Het is echter wel een feit dat een eventuele toetreding van Turkije negatieve gevolgen zal hebben voor de positie van kleine landen, omdat Turkije dan in een keer een van de grootste lidstaten is.

Kan een land na aanvaarding van de grondwet uit de EU stappen?

Ja, dat staat in de grondwet. Wel moet er overeenstemming zijn tussen deze lidstaat en de EU, en er moet een schadevergoeding betaald worden.

Heeft het kabinet een geheim campagnepotje?

Nee, want inmiddels weet iedereen dat het kabinet 1,5 miljoen euro achter de hand houdt indien ?een intensieve ?nee-campagne? met betaalde middelen wordt gevoerd.? De regering gaat er dus alles aan doen om iedereen voor te laten stemmen. Op het moment dat het bedrijfsleven de voorstanders op grote schaal gaat sponsoren zal het kabinet zich echter niet geroepen voelen om bij te springen.

Op wat voor punten komt er een meerderheidsbesluit in plaats van een veto?

Op ongeveer 40 gebieden verliest Nederland een veto. Onder andere op asielterrein, justitie, onderdelen van defensie en buitenlandse zaken zal op basis van een gekwalificeerde meerderheid besloten worden. Dit betekent dat een voorstel aangenomen kan worden als 15 lidstaten (of meer) het voorstel steunen. Nederland verliest de mogelijkheid om een voorstel tegen te houden als dit bijvoorbeeld ongunstig is voor ons land. Hierdoor wordt zeggenschap over ons eigen beleid ingeleverd.

Europa krijgt toch een sociale markteconomie?

In artikel I-3 van de grondwet staat dat de Europese Unie een ? sociale markteconomie? krijgt. Er wordt in het hele document echter maar ??n keer gesproken over een ? sociale markteconomie?. In alle andere gevallen wordt er gesproken over een ?open markteconomie?.

Richt de Europese Unie zich met deze grondwet op volledige werkgelegenheid?

Volgens artikel I-3 krijgt de Europese Unie ? een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen die gericht is op volledige werkgelegenheid?. Ten eerste, ?markteconomie? en ?volledige werkgelegenheid? gaan niet samen, want een markteconomie is juist gebaat bij een overschot aan arbeid. Dat blijkt ook wel uit het feit dat er op dit moment in Europa zo?n 20 miljoen mensen werkloos zijn. Ten tweede, er wordt in het hele document maar ??n keer gesproken over ?volledige werkgelegenheid?. Voor de rest wordt er gesproken over een ?hoog werkgelegenheidsniveau? of over de ?de bevordering van de werkgelegenheid?.

--------------------------------------------------------


Let me summarize the text briefly for anyone not Dutch:

--European Law will stand above Dutch Law
--Europe moves towards a Federal Superstate/ loss of national sovereignity
--A Dutch NO wont harm Europe but give a clear signal and urge to rewrite it to a better manuscript
--We may actually BLOCK the Constitution with a Dutch NO
--Democracy will be used in a way that favors and fortifies the position of the largest countries vs the smaller ones
--Many decisionmaking processes still won't be transparant.
--Subsidiarity will mean we'll need the permission of 8 countries to significantly change national law yet this doesnt apply if Europe changes laws, again taking away power
--A referendum of one million voters can simply be ignored by the Euro parliament so this too is a false promise
--the bigger nations will get more power so they can outvote smaller countries at any time
--There will be an European Army which can actively/aggressively intervene, a blatant threat opening the door to an arms race with the Middle East neighbours
--Europe will no longer kiss America's ass but actually get on it's knees to lick the brown star of this superpower that is rapidly moving away from democratic principles (well, basically it says that)
--We will lose our permanent Euro-commisioner
--There will be a "president of Europe"
--The fundamental rights already are established yet are presented as a bonus.
--Europe will get more law, lose even more transparancy and costs alot more
--Saying yes to the constitution is acceptance of the "Euro currency" scam
--It stands apart froim the addition of Turkey to the Union (local issue)
--If we step out of that new "Europe" we owe them a restitution
--The Dutch Gov't has reserved 1.5 million euros (2 million dollars) to repress NO voting while its supposed to be impartial as this is a national referendum
--We lose the right of veto on about 40 major issues
--The document is eerily quiet about the "social market economy" promised to the people
--The constitution does not strive to eradicate unemployment as economics benefit from exploiting surplus labour.
Should we agree on the European Constitution?
Users may choose only one (15 total votes)
Ofcourse we should!
-
2 13%
Hell no!
-
13 87%
Votes accepted from (05/25/05 02:30 PM) to (06/02/05 02:00 AM)
You must vote before you can view the results of this poll.


--------------------
:dancing: My latest music! :yesnod:


Post Extras: Print Post  Remind Me! Notify Moderator
Offlineesin
cheesefondue
 User Gallery

Registered: 11/21/01
Posts: 1,275
Loc: Lysergia
Last seen: 9 years, 2 months
Re: The (Lets see how this turns out) European Constitution VOTE [Re: Fliquid]
    #4218514 - 05/25/05 03:12 PM (13 years, 8 months ago)

Well, i'm actually for NO, but that introductory test is a little biased, dontcha think? :wink: (i mean the english summary - i don't understand a word of dutch)

EDIT Oh and it should have a cop out option, or the results should be viewable by people who didn't vote. Anyone not inside the EU who is curious about the results will vote for one of the options making the results go off.


Edited by esin (05/25/05 03:16 PM)


Post Extras: Print Post  Remind Me! Notify Moderator
Offlinebarfightlard
tales of theinexpressible
Male

Folding@home Statistics
Registered: 01/29/03
Posts: 8,670
Loc: Canoodia
Last seen: 9 years, 2 months
Re: The (Lets see how this turns out) European Constitution VOTE [Re: Fliquid]
    #4218635 - 05/25/05 03:53 PM (13 years, 8 months ago)

Sounds like some more Orwellian sttuff too me...so NO!!!


--------------------

"What business is it of yours what I do, read, buy, see, say, think, who I fuck, what I take into my body - as long as I do not harm another human being on this planet?" - Bill Hicks


Post Extras: Print Post  Remind Me! Notify Moderator
InvisibleRavus
Not an EggshellWalker
 User Gallery

Registered: 07/18/03
Posts: 7,991
Loc: Cave of the Patriarchs
Re: The (Lets see how this turns out) European Constitution VOTE [Re: Fliquid]
    #4220106 - 05/25/05 10:30 PM (13 years, 8 months ago)

Europe sucks. We should all head out of the U.S. and Europe to South America while we have the chance.


--------------------
So long as you are praised think only that you are not yet on your own path but on that of another.


Post Extras: Print Post  Remind Me! Notify Moderator
OfflineFliquid
Back from being gone.
Male User Gallery

Registered: 03/18/02
Posts: 6,953
Loc: omotive
Last seen: 3 years, 6 months
Re: The (Lets see how this turns out) European Constitution VOTE [Re: Fliquid]
    #4244959 - 06/01/05 06:22 PM (13 years, 8 months ago)

So, the referendum ended like this.

61,6 % Against
38,4 % For

:dancing:


--------------------
:dancing: My latest music! :yesnod:


Post Extras: Print Post  Remind Me! Notify Moderator
OfflinePsilygirl
cyan goddess
 User Gallery

Registered: 08/28/03
Posts: 4,418
Loc: PNW
Last seen: 2 years, 2 months
Re: The (Lets see how this turns out) European Constitution VOTE [Re: Fliquid]
    #4246065 - 06/01/05 11:34 PM (13 years, 8 months ago)

as if we need another police state like the US :rolleyes:


--------------------
"Love says 'I am everything.' Wisdom says 'I am nothing.' Between the two, my life flows."


Puget Sound Mycological Society


Post Extras: Print Post  Remind Me! Notify Moderator
OfflineSigno
manamana
 User Gallery

Registered: 03/05/02
Posts: 1,949
Loc: Purple Haze
Last seen: 11 years, 11 months
Re: The (Lets see how this turns out) European Constitution VOTE [Re: Psilygirl]
    #4246428 - 06/02/05 01:35 AM (13 years, 8 months ago)

France votes no, Denmark votes no, dollar gains value against euro, price of gold in dollar goes down, Canadian currency gains stronger against the dollar. US stock market rises. Coincidences?


--------------------


Correlation is not causation!


Post Extras: Print Post  Remind Me! Notify Moderator
OfflineFliquid
Back from being gone.
Male User Gallery

Registered: 03/18/02
Posts: 6,953
Loc: omotive
Last seen: 3 years, 6 months
Re: The (Lets see how this turns out) European Constitution VOTE [Re: Signo]
    #4246518 - 06/02/05 02:04 AM (13 years, 8 months ago)

:wtf:


--------------------
:dancing: My latest music! :yesnod:


Post Extras: Print Post  Remind Me! Notify Moderator
OfflineAsanteA
flip-flop magician
Male User Gallery

Registered: 02/06/02
Posts: 60,655
Loc: Right Here - Right Now
Last seen: 1 hour, 33 minutes
Re: The (Lets see how this turns out) European Constitution VOTE [Re: Fliquid]
    #4248618 - 06/02/05 05:00 PM (13 years, 8 months ago)

LOL you ripped those texts from a post of mine you fiend :evil:

Hey its OK but remember that indeed the text is from the NO vote camp. Its all true though, but not all that is true because that would be a 400 page book!


--------------------
CLICK ONE -->  :gold:  :silver:  <-- GO PLACES
SEARCH ENGINE  SUPPORT TICKETS  STORE  SPONSORS/VENDORS  AMANI
PSYCHOSIS, SYNCHRONICITIES, SHAMANISM & THE SUPERNATURAL WA&F

Unite, Shroomerite!  Agree and Disagree both would benefit from a better Shroomery.


Post Extras: Print Post  Remind Me! Notify Moderator
OfflineFliquid
Back from being gone.
Male User Gallery

Registered: 03/18/02
Posts: 6,953
Loc: omotive
Last seen: 3 years, 6 months
Re: The (Lets see how this turns out) European Constitution VOTE [Re: Asante]
    #4250865 - 06/03/05 01:57 AM (13 years, 8 months ago)

It was good, so I used it. :shrug:

And it is indeed a copy paste from your post.


--------------------
:dancing: My latest music! :yesnod:


Post Extras: Print Post  Remind Me! Notify Moderator
Jump to top. Pages: 1

Feedback and Administration >> Shroomery Polls

Similar ThreadsPosterViewsRepliesLast post
* Would you be interested to go to a european gathering?
( 1 2 all )
Fliquid 3,621 27 11/24/04 04:01 AM
by Fliquid
* Vote for your favourite 'Seinfeld' Character butterflydawn 2,834 19 05/24/04 07:22 PM
by Locus
* bush or kerry
( 1 2 3 all )
John 6,753 53 07/04/05 04:04 PM
by Phoenix99
* are u proud to be a American citizen?
( 1 2 3 all )
lilbilski4life 5,806 45 04/03/05 10:19 PM
by Gumby
* Cars
( 1 2 3 all )
nanananotehead 5,461 46 05/08/05 11:59 AM
by Yarry
* Swami's Banning Ravus 519 2 12/14/04 02:06 AM
by Gumby
* Legalization
( 1 2 3 4 all )
Ravus 12,933 72 04/28/17 08:47 AM
by Churning
* How often do you masturbate?
( 1 2 3 all )
Impala 14,608 56 09/12/14 03:35 PM
by westcoasterin

Extra information
You cannot start new topics / You cannot reply to topics
HTML is disabled / BBCode is enabled
Moderator: Ythan, Anno, Thor, Link, Seuss, geokills, Asante
15 topic views. 0 members, 0 guests and 0 web crawlers are browsing this forum.
[ Print Topic ]
Search this thread:
Myco Supply
Please support our sponsors.

Copyright 1997-2019 Mind Media. Some rights reserved.

Generated in 0.089 seconds spending 0.041 seconds on 27 queries.